Regulamin Sesji Zapoznawczej

Regulamin omawia zasady, które obowiązują w trakcie korzystania z sesji zapoznawczej. Zapisanie się na sesję zapoznawczą jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

Organizacja

 1. Sesja zapoznawcza trwa 45 minut.
 2. Sesja zapoznawcza jest bezpłatna.
 3. Spotkanie  odbywa się z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej (np. Zoom, Skype).
 4. Klient rezerwuje termin sesji zapoznawczej poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej. W przypadku sesji zapoznawczej brak możliwości rezerwacji terminu w formie kontaktu e-mail
 5. Przypomnienie o spotkaniu jest wysyłane do 24h przed spotkaniem na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
 6. W przypadku spóźnienia się Klienta na sesję zapoznawczą, niezależnie od powodów, nie ma możliwości jej przedłużenia.
 7. Jeśli godzina rozpoczęcia sesji opóźni się z powodów zależnych od Terapeuty, sesja zostanie wydłużona o czas spóźnienia.
 8. Niestawienie się na sesję zapoznawczą pomimo zapisu oznacza brak możliwości skorzystania z kolejnej sesji zapoznawczej.

Etyka

 1. Terapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od klienta w czasie sesji zapoznawczej nawet w sytuacji śmierci Klienta.  Dotyczy to również faktu korzystania faktu skorzystania z sesji zapoznawczej.
 2. Niedopuszczalne jest stawianie się Klienta na sesję zapoznawczą pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających. W takiej sytuacji Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia sesji zapoznawczej.
 3. “W porządku Karol Adam Krysiński” oświadcza, iż zapoznało się obowiązującymi aktualnie przepisami zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych i odpowiadających rozporządzeń (tzw. RODO) zobowiązując się do ich przestrzegania w ramach świadczonych usług.


© 2022 Copyright wporzadku.eu. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.