Regulamin Sesji 

Regulamin omawia zasady, które obowiązują w trakcie korzystania z sesji. Omówione są kwestie organizacyjne, ale również standardy i etyka spotkań. Przestrzeganie tego dokumentu dotyczy zarówno klienta jak i terapeuty. Korzystanie z sesji jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

Organizacja spotkań

 1. Klient umawia wizyty w formie kontaktu e-mail lub wiadomością tekstową SMS w porozumienia z terminarzem pracy terapeuty. Terapeuta potwierdza termin umówionej sesji poprzez kontakt e-mail lub wiadomość tekstową SMS.
 2. Przypomnienie o sesji jest wysyłane dzień wcześniej poprzez wiadomość tekstową SMS na podany przez klienta numer kontaktowy. Brak odpowiedzi na tę wiadomość zwrotnej ze strony klienta nie jest równoznaczny z odwołaniem wizyty. 
 3. W przypadku spóźnienia się klienta na sesję, niezależnie od powodów, nie ma możliwości jej przedłużenia.
 4. Jeśli godzina rozpoczęcia sesji opóźni się z powodów zależnych od terapeuty, sesja zostanie wydłużona o czas spóźnienia.
 5. Sesję można odwołać bezpłatnie do godziny 12.00 dnia poprzedzającego sesję. ]
 6. W przypadku spotkań odbywających się w poniedziałek, spotkanie można odwołać bezpłatnie do godziny 12.00 w poprzedzającą sobotę. W przypadku sesji następującej po dniu ustawowo wolnym od pracy, a nie będącym niedzielą (np. dni świąteczne) sesję można bezpłatnie odwołać do godziny 12.00 w poprzedzającym dniu roboczym.
 7. Sesje odwołuje się w formie wiadomości tekstowej SMS lub poprzez kontakt e-mail.
 8. Sesja, która nie została odwołana, a na którą klient się nie stawił jest sesją płatną z uwagi na rezerwację czasu terapeuty. Kontynuacja spotkań jest możliwa tylko i wyłącznie po dokonaniu płatności za taką sesję. W przypadku sesji online należy opłacić taką sesję przed spotkaniem. W przypadku sesji w gabinecie płatności można dokonać po stawieniu się na sesję.
 9. Praca krótkoterminowa w trakcie korzystania z sesji to sytuacja, w której klient odbył od 1 do 4 sesji z terapeutą. Koszt sesji w przypadku pracy krótkoterminowej wynosi 300zł za 60 minut sesji lub 990zł w “pakiecie 4 sesji”. 
 10. Jeśli klient zdecyduje się zakończyć pracę terapeutyczną przed wykorzystaniem “pakietu 4 sesji”, terapeuta zwraca pozostałą należność (247,50zł za każde niewykorzystane spotkanie) w przeciągu 3 dni od zgłoszenia klienta. 
 11. Forma zwrotu środków zależy od formy zapłaty za “pakiet 4 sesji”.
 12. Zgłoszenia rezygnacji z “pakietu 4 sesji” dokonuje się poprzez kontakt e-mail.
 13. Pracą długoterminowa oznacza, że klient odbył już 4 sesje z terapeutą. Płatność za każde następne spotkanie w trybie pracy długoterminowej wynosi 200zł za 60 minut sesji.
 14. Podwyższenie opłat dla obecnych klientów korzystających z pracy długoterminowej podczas sesji oznajmiane jest z 2-miesięcznym wyprzedzeniem.
 15. Sesje odbywają się w gabinecie przy ul. Barwickiej 14h/4 w Poznaniu lub poprzez narzędzia do pracy zdalnej (np. Skype).
 16. Płatności za sesję online dokonuje się do godziny 12.00 dnia poprzedzającego sesję w formie przelewu bankowego na nr konta podany przez terapeutę. Jeśli sesja online odbywa się w dzień, który następuje po dniu ustawowo wolny od pracy (niedziele, święta państwowe), płatność należy wykonać do godziny 12.00 poprzedniego dnia roboczego.
 17. Płatności za sesję w gabinecie dokonuje się gotówką, przelewem bankowego na nr konta lub w formie przelewu “BLIK” na nr telefonu.

Standardy, etyka terapii

 1. Terapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od klienta w czasie terapii także po jej zakończeniu oraz w sytuacji śmierci klienta.  Dotyczy to również faktu korzystania z terapii. 
 2. Wyjątkiem od powyższej reguły jest sytuacja zagrożenia życia, zdrowia klienta lub osób trzecich albo sytuacje określone prawem.
 3. W przypadku współpracy z innymi specjalistami leczącymi klienta (np. psychiatrą), terapeuta jest upoważniony do udostępnia tylko niezbędnych informacji, a ich przekazanie odbywa się za wiedzą i zgodą klienta.
 4. Terapeuta korzysta z superwizji swojej pracy. Służy to usprawnianiu usług terapeutycznych. W trakcie omawiania pracy z superwizorem terapeuta dba o anonimowość klientów.
 5. Dezycję dotyczącą doboru narzędzi podczas terapii podejmuje terapeuta deklarując jednocześnie odbycie szkoleń potwierdzających swoje kompetencje.
 6. Efekty terapii są wynikiem współpracy klienta i terapeuty.
 7. Niedopuszczalne jest stawianie się klienta na sesję pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających. W takiej sytuacji Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia sesji. Jeśli taka sytuacja powtórzy się conajmniej 2 razy Terapeuta ma prawo zrezygnować z prowadzenia terapii.
 8. Terapeuta nie udziela konsultacji w formie kontaktu e-mail, wiadomościach tekstowych SMS lub komunikatorów tekstowych w formach pracy zdalnej.
 9. “W porządku Karol Adam Krysiński” oświadcza, iż zapoznało się obowiązującymi aktualnie przepisami zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych i odpowiadających rozporządzeń (tzw. RODO) zobowiązując się do ich przestrzegania w ramach świadczonych usług.

© 2022 Copyright wporzadku.eu. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.